top of page

Initial thoughts on rigs

 

Note This was my first attempt at building a rig.  Current rigs are much simpler)

For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat.

 

Masts

There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend.

 

Booms

I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms.

 

Fittings

I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye. 

 

Sails

As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots.

 

What's the best package overall

Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year?

 

SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond.

Jib Geometry. It's all in the geometry.

How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below.

The diagram on the right has two diagrams.  The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind.

If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can.

 

Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction

 

I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry.

 

Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works

36%20%60jib%20geometry_edited.jpg
35%20Jib%20head%20_edited.jpg

Initiala tankar om riggar

Sedan en tid tillbaka har jag funderat på vilken rigg jag ska köpa. Här är mina nuvarande tankar och beslut om en rigg för den nya båten.

 

Mastrar

Det finns 3 rör och en slitsad design att välja mellan så vitt jag vet. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube och Pierre Gonnet tube. Jag har för närvarande Housemartin spars och segel och är mycket nöjd med deras prestanda. Jag köpte ett A, B och C riggkit förra året och de var alla konkurrenskraftiga men jag läste att PG -masterna är lättare med liknande flexibilitet och har seglat segelbåtar, vet att vikten högt kan göra stor skillnad i en hugg, så jag är ska prova lite och jämföra vikter och stelhet och se hur de fungerar. Efter en pratstund med Potter Solutions bestämde vi oss för att 15 mm eller mindre är den optimala förböjningen för A-riggen. När som helst mer och du kan enkelt snedvrida sparren genom att komprimera masten när du tar ut förböjningen med bakstycket, samt införa okontrollerad böjning mellan spridare och hundar och införa för mycket spänning i lätt väder. Jag måste erkänna att jag alltid har drabbats av lite luffsvält strax nedanför hunden och undrat om detta berodde på förböjningen.

 

Bommar

Jag väljer lätta fockbommar (Easton -pilaxel - 2515. 25/64: e tumdiameter, 15 tusendelar av tumtjocklek) från Sailsetc efter att ha använt en tidigare och kommer att använda bortskärningar av masten för huvudbommen och återanvända mina nuvarande svanhalsar och beslag . Återigen är tanken här att gå till det lättaste avsnittet på fören som kräver den lättaste motvikten.

 

Beslag

Jag använder en svänghals för rullager för A-riggen och standard svanhals för B och C. Jag använder aerofolierade spridare men de hängs på tråd så lätt justerbar. Mantlar löper genom ett hål framför masten med en bowsie -stoppare inuti. Jag använder en sailsetc cunningham ring på alla spars eftersom mina Housemartin segel har både luffspänning och cunningham eye.  

 

Segel

Som jag nämnde ovan använder jag Housemartin -segel och har precis köpt en ny A -uppsättning för i år. Konkurrensmässigt ser jag att BG och Sailboat RC (nuvarande världsmästare) med sitt gjutna segel verkar vara valda segel för mästerskap men det kan bara vara seglarna som använder dem. Tack och lov ser jag medlemmar på Emsworth som har båda seglen så kommer att kunna göra en bra jämförelse mellan alla tre. Naturligtvis finns det flera andra segelmakare men det här är de tre världsmästerskapsvinnande varumärkena som har fångat mitt öga från tillgängliga data för tillfället, men jag är ny i spelet och har förmodligen missat massor.

 

Vad är det bästa paketet totalt sett

Nuvarande observation tyder på ett SailboatRC -paket eftersom de har vunnit de två senaste världarna och dominerat andra evenemang men Britpop med BG -riggen har dominerat i antal och framgångar sedan 2011. Vem kommer att dominera vid världarna i Kroatien nästa år?

 

SailboatRC är banbrytande gjutna segel och har nu en beprövad design och vem vet vad mer de har på korten. Jag ser fram emot att se hur andra segeldesigners och byggare reagerar.

Jib Geometry. Allt ligger i geometrin.

Hur många av er har problemet med att fockbommen flickar ut ena eller andra sidan i lugna förhållanden, vilket gör det omöjligt att segla. Jag har stött på detta problem sedan jag sjösatte min första båtbåt. Det var först i en diskussion med Dave Potter förra veckan som jag hittade lösningen. Allt ligger i geometrin. Se bilden nedan.

Diagrammet till höger har två diagram.  Till vänster visas konfigurationen jag använde förra året. Min leechlin hade tagit sig runt spridarna några gånger. Jag tyckte att det var bäst att använda en linje och knyta den framåt i focken utan att inse att detta påverkar geometrin och fick bommen att sparka ut på ett eller annat sätt när det var där är lite eller ingen vind.

Om du vill se detta i aktion, ställ upp högsegeln, lossa din nuvarande igelsträng och knyt en lös laklinje på änden av fockbommen. Se till att linan är tillräckligt lång för att nå ingångspunkten på masten. Sätt luff- och laklinjen under viss spänning. Flytta först toppen av igelraden till höger om masten (dvs. akterut) med en tum eller så som uppställt på bilden och du bör se fockbommen dra in i båtens mittlinje. Flytta nu igellinan i motsatt riktning, framåt för masten och du bör se fockbommen röra sig så långt bort från mittlinjen som den kan.

 

När han pratade med Dave Potter berättade han för mig att han och Deve Creed löste problemet genom att knyta fockbocken och igelkabinen till en självgängande skruv och därmed säkerställa att igle -linjen och jib -luffspänningslinjen skär masten på exakt samma punkt så att focken bom för att rotera fritt åt alla håll

 

Jag funderade på detta ett tag och kom på en annan lösning med hjälp av tråd och en bowsie. Trådblodlinjen och jib -luffögat är fästa vid en bowsie inuti masten. De lämnar masten och focken kan fästas på ett öga som är utformat ur tråden. Båda går in i masten vid samma punkt och ställer in rätt geometri.

 

Korsade fingrar kommer att innebära att fockbommen lätt svänger från ena sidan till den andra under lugna förhållanden. Jag meddelar dig i slutet av veckan om det fungerar

Fler tankar om riggar

Nyckeln till installationen är att få mastböjningen att matcha huvudluffkurvan. Om du läser artiklar av Brad Gibson om tuning och ser de senaste intervjuerna med New York Central Park MYC kommer du att höra hur exakt hans inställning är.

 

1 Det finns ingen kraftig användning av Cunningham

2 Hans segel är mycket släta

3 Huvudfoten är inställd på samma djup för alla förhållanden

4 Ryggstödet justeras med 2 till 4 mm endast under olika förhållanden.

5 Han följer sina egna mätningar för att starta installationen.

 

Nyckelmeddelandet här är att ha en fast installation. BG har varit på det här spelet länge och vet en exakt inställning för att gå snabbt. Vi kan korta erfarenhetsinlärningen genom att följa installationsanmärkningarna på hans webbplats eller från designern för vilken båt du än seglar. Kantun har en liknande uppsättning installationsnummer och instruktioner från designern som levereras med sina båtar. Andra designers har gjort liknande.

 

Kom ihåg att om din båt är på sidan, du har problem med hårda fläckar på huvudet som måste tas bort av överdriven Cunningham, då måste du justera de tillgängliga variablerna för att bli av med de hårda fläckarna. Dom är:

 

Masten är upprätt

Spridarvinkel (och kontrollera att de är symmetriska, dvs din mast har inte roterat)

Mast ram

Höljespänning

Mjukna eller härda pre -bend

 

Om du fortfarande har problem, kontrollera att masten är rakt upp till böjpunkten, din förböjning är progressiv snarare än en plötslig böjning.

 

Naturligtvis, om dina segel är gamla kan de ha sträckt sig och det blir svårt att uppnå ett perfekt resultat.

 

Jag visar dig min inställning nedan. Jag kommer att ha en PG -rigg från Potter Solutions med Housemartin -segel. Inställningarna är från du vet var.

 

Du kan få intrycket vid det här laget att jag är ett BG -fan. Det är för att han har samlat ihop all relevant installationsinformation på sin webbplats och det är det bästa jag har sett på mina resor över internet men liknar Kantun. Han har också den design som ligger närmast en BritPOP tillgänglig (Alternativ) för hembyggen som jag har.

För dem som är intresserade av mastviktsskillnader finns det en skillnad på 20 g mellan Housemartin och PG spar. Jag har hört att Sailsetc sparscome någonstans däremellan. Vikterna var 99 och 79 gram. Jag har inte gjort en mätning av styvhet men jag är säker på att någon där ute har gjort det. De mår bra båda två. Förböjningen är 15 mm över 600 mm på A -riggen och 40 mm på B -riggen med en på C -riggen.

 

A- och B -riggen anlände med ett tydligt märke på var och en som visar den exakta punkten där prebenden började. Efter att ha markerat med måtten från båtplanen lade jag masten på ett långt bord. Använd ett par rosa block från segelsetc (se bild) eller något liknande för att se till att hålen är i rätt position. Till att börja med monterade jag ett av de rosa blocken och justerade masten så att förböjningen var exakt vertikal från bordet. Jag kunde sedan borra skogsdagshålet och anpassa allt till det vetskapen att varje hål skulle vara inriktat framåt och bakåt eller vinkelrätt vid spridarna.

Svanenhalsen limmas på med superlim före borrning och fixering med en kupé med rutor av däcklappmaterial under botten av svanhalsen.

 

Bommen behöver bara borras på samma sätt som ovan.

 

Använd de rosa borrblocken för att rikta in förböjningen med hål för fock, höljen, spridare och svanhals.

Tanke för dagen - Slutför riggarna

Allt som återstår är att klippa masten i rätt längd, passa till båten, lägga till ryggstödet och focken och sedan avsluta ändarna på höljena.

 

För att klippa masten till rätt längd använde jag ett dummy -rör som sattes in i masthålet och markerade de nedre och övre däcknivåerna och positionen där jag ville ha svanhalsen och det nedre gränsbandet. Detta får inte vara mindre än 60 mm över den nedre däcknivån men på alternativet är det cirka 74 mm. Sedan mäter jag bara ner från den nedre gränsen på själva masten till botten med dummy -masten och skär.

 

Superlimmade masthuvudet och hälbeslaget (när masten hade klippts till rätt längd) så att de inte skulle röra sig. Sedan satte jag masten i båten, fäst jibben och ryggstödet och ställde upp masten rakt mot raken på planen. Därefter fästade jag beslagen på ändarna på höljena och fixerade riggskruvarna på båten. Riggen spänns lätt så att huvuddelen kan monteras och riggen ställas in.

 

Ett sista jobb är att hitta ett sätt att stoppa masten av misstag att rotera. Rådet är att använda svanhalsen. Tyvärr låser svanhalsarna jag använder inte masten på plats så jag måste hitta en annan lösning.  Jag klippte en tum av mastavsnittet och sedan  skär detta på mitten och tejpa fast det på mastens botten med två tjocka kabelband för att stoppa den tejpade sektionen.  På så sätt låser jag masten centralt och skjuter den också framåt något i maststeget vilket ger båten bättre balans.

 

Det finns några bilder på den färdiga B -riggen nedan

Observera att jag inte längre använder buntbandet som en jib -pivot eftersom de fortsatte att gå sönder så jag har bytt den för en Sailsetc -bomklämma och fäster linan på bommen med en plåtkrok.  Jag är nu i en position där jag kan höja och sänka fockbommen ..

 

 

Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level

Mast%20support%20using%20tape_edited.jpg

Airofoil spreaders.  I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends.

40%20Spreaders_edited.jpg

Masthead detail

42 Mast head detail.jpg

Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded

40%20Gooseneck_edited.jpg

A rather ugly solution to the jib attachment to the mast.  The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it.  Simple an effective.

39%2C%20jib%20and%20leech%20line_edited.

Sails are tied on with fine thread.  Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats.  It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool.

47 Sail ties.jpg

Some of my ideas are a bit whacky.  I tried attaching the tack line to a cable ties.  It lasted an hour before the line cut through the plastic.  Now I just tie the cord to the boom

41 Jib boom detail.jpg

First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom.  The line ran through a hole in the boom but kept fraying.  Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely

50 Jib boom end detail.jpg

Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs

44 Correctors and mast weights.jpg

Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom

41%20drilling%20the%20mast_edited.jpg

Next Section

Add the sails

bottom of page