top of page

Setting sails on the rig

A conversation with my brother the other day got me thinking about how the IOM rig should work. We both used to sail on dinghies and yachts. Mostly we would sail on fractional rig yachts where the bottom of the mast was controlled by the shrouds, spreaders and runners. The bend was fixed up to the hounds and you increased or decreased that bend, using the runner, however once set the mast was fairly rigid. The trick was to have the mast work for you above the hounds on the un-supported section of the fractional rig. The ideal scenario went like this. If you hit a gust the top of the mast head would bend, flattening the upper part of the mainsail and opening the leech so the boat could accelerate into the gust. As soon as the wind eased the mast would straighten and power was restored. We once sailed on a boat which had the balance of the rig exactly right. It meant you could carry more sail in greater breeze and gave a massive competitive advantage. The boat won a lot of key offshore and inshore races.

 

However the IOM rig is between a fractional and a masthead rig on a yacht where the forestay and backstay meet at the top of the mast and the bend and therefore mainsail leech control is managed entirely through adjustment of the runners.

 

Of course you have other adjustments on yachts which are important, eg mainsail foot, cunningham, etc, all of which have to be adjusted through the wind ranges, but in this article I am just focusing on mast bend and impact on the mainsail.

 

The IOM rig is somewhere between a masthead and fractional rigged yacht. .Our forestay sits above the hounds with a backstay at the top of the mast. The geometry is set up so that with prebend build into the spar, straightened out by the backstay, tension is put into the luff and leech line of the headsail. The position of the jib swivel line to the deck ensures that most of that tension goes down the luff of the jib and not the leech line. Mast bend and therefore mainsail leech shape is controlled throughout the mast ram, spreader rake and tension on the backstay. Jib leech tension is controlled by the leech line.

 

We want a rig setup that will give a little in puffs so the boat accelerates and drives, rather than heels and stall. So how can that be achieved.  If you read all the key advice on rig setup, you tighten your shroud tension just enough to stop the leeward shroud going soft when upwind. This allows the mast to flex a little in puffs providing acceleration. If the mast is too rigid, airflow will stall and the boat will not accelerate in the puff.

 

Start your boats setup with the boat pointing as though on a run. Trim the back stay so the mast is straight fore and aft. Set the mainsail foot to a depth of 15mm or whatever your sailplane suggests. Set up the kicker tension so the mainsail leech is slightly twisted with the top batten just outside parallel to the main boom. Check both gybes to make sure the mast is straight vertically. The twist should be the same on each gybe. Then point the boat as though on a beat.

 

I assume you have set the rake as per the boat plan using a measuring stick or tape measure.

 

Our goal is to set the mainsail so the top batten is parallel to the centreline of the boom by adjusting the backstay and mast ram. Once set up there should be little need for change through the wind ranges other than 1mm tweaks on the backstay. In a recent zoom meeting with Brad Gibson for the Central Park MYG in the US, Brad talked about adjusting the backstay by plus or minus 2mm. I don't know about you, but in the past I was slightly more aggressive about the use of the backstay. Now I understand more about the precision of the setup and know what the top guys do, I am more careful.

 

With any luck if you have done all this you will have a perfect looking rig, and if you have not overdone the shroud tension, the rig will work for you in the gusts.

 

There is enough information available on rig setup up on the web, that you should be able to achieve the right setting first time and more important, recreate that setting every time you go sailing.

Here are some pictures to show the impact of 1 mm changes on the B rig backstay.   Start from the bottom

Sätta segel på riggen

Ett samtal med min bror häromdagen fick mig att tänka på hur IOM -riggen ska fungera. Vi brukade båda segla på jollar och yachter. Mestadels skulle vi segla på fraktionerade riggbåtar där botten av masten styrdes av höljen, spridare och löpare. Böjningen fixerades upp till hundarna och du ökade eller minskade den böjningen med hjälp av löparen, men en gång var masten ganska stel. Tricket var att få masten att arbeta för dig ovanför hundarna på den icke-stödda delen av fraktionsriggen. Det ideala scenariot gick så här. Om du träffar ett vindbyst skulle toppen av masthuvudet böjas, platta ut den övre delen av storseglet och öppna iglen så att båten kan accelerera in i vindbytet. Så fort vinden lättade skulle masten räta ut och strömmen återställdes. Vi seglade en gång på en båt som hade balansen i riggen precis rätt. Det innebar att du kunde bära mer segel i större bris och gav en enorm konkurrensfördel. Båten vann många viktiga offshore- och inshore -lopp.

 

IOM -riggen befinner sig emellertid mellan en fraktionerad och en mastheadrigg på en yacht där skogstaget och backstay möts på toppen av masten och böjningen och därför hanteras storseglskontrollen helt genom justering av löparna.

 

Naturligtvis har du andra justeringar på yachter som är viktiga, t.ex. storsegelfot, cunningham, etc., som alla måste justeras genom vindområdena, men i den här artikeln fokuserar jag bara på mastböjning och påverkan på storseglet.

 

IOM -riggen är någonstans mellan en masthead och fraktionerad riggad yacht. .Vår skogsstopp sitter ovanför hundarna med en ryggstång högst upp på masten. Geometrin är inställd så att spänningen sätts in i luff- och igellinjen i huvudseglet med prebend in i sparren, rätas ut av backstay. Jib -svängningslinjens position mot däcket säkerställer att det mesta av den spänningen går ner i jibben och inte igellinjen. Mastböjning och därför storseglformen styrs genom masten, spridaren och spänningen på ryggstödet. Jib leech -spänningen styrs av igel -linjen.

 

Vi vill ha en rigguppställning som ger lite puffar så båten accelererar och kör, snarare än klackar och stall. Så hur kan det uppnås.

 

Om du läser alla viktiga råd om rigginställning, stramar du din höljespänning precis tillräckligt för att förhindra att bottenhöljet blir mjukt när det blåser upp. Detta gör att masten kan böja lite i puffar som ger acceleration. Om masten är för stel stannar luftflödet och båten kommer inte att accelerera i puffen.

 

Starta dina båtar med att båten pekar som på en körning. Trimma ryggstödet så att masten är rak fram och bak. Ställ in segelfoten på ett djup av 15 mm eller vad ditt segelflygplan föreslår. Ställ in kicker -spänningen så att storsegelbladen vrids något med den övre läkten strax utanför parallellt med huvudbommen. Kontrollera båda gyberna för att se till att masten är rak vertikalt. Twistningen ska vara densamma på varje jibe. Rikta sedan båten som på ett slag.

 

Jag antar att du har ställt in raken enligt båtplanen med hjälp av en mätpinne eller måttband.

 

Vårt mål är att ställa in storseglet så att det övre läget är parallellt med bommens mittlinje genom att justera ryggstödet och maststödet. När det väl är inställt bör det vara lite behov av förändring genom andra vindintervaller än 1 mm tweaks på backstay. I ett nyligen zoommöte med Brad Gibson för Central Park MYG i USA talade Brad om att justera backstay med plus eller minus 2 mm. Jag vet inte om dig, men tidigare var jag lite mer aggressiv om användningen av ryggstödet. Nu förstår jag mer om installationens precision och vet vad de bästa killarna gör, jag är mer försiktig.

 

Om du har lyckats med allt detta kommer du att få en perfekt snygg rigg, och om du inte har överdrivit höljespänningen kommer riggen att fungera för dig i vindbyarna.

 

Det finns tillräckligt med information om riggkonfiguration på nätet för att du ska kunna uppnå rätt inställning första gången och ännu viktigare, återskapa den inställningen varje gång du seglar.

 

Här är några bilder som visar effekterna av 1 mm förändringar på B -riggen.  Börja från botten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börja längst ner och arbeta upp uppsättningen bilder. De visar förböjningen inbyggd i masten och sedan den gradvisa effekten av upp till 5 mm tilläggsstöd. Du kan se effekten bäst på mjukningen av lakan. Prova detta på din egen båt och se hur din rigg ser ut. Ignorera inställningen av focken eftersom iglen är för tät och bommen kan lindras något. Nästa gång jag försöker detta kommer jag att sätta upp kameran på ett stativ så att vinkeln inte ändras mellan bilderna. Jag kommer att få en liknande uppsättning skott för A -riggen imorgon.

 

Rigge setup - Effekten av 5 mm på A -riggen

Bara ett kort inlägg för att återspegla min lek med A -riggen och tankar om inställningar för olika vind- och huggförhållanden. Se bilderna nedan. Självklart kommer seglet att se lite annorlunda ut i en bris.

 

En rigg med 15 mm fotdjup och rak mast. Inställning för hackigt vatten. Det kommer att tappa vridning i en lätt bris för acceleration över vågorna

Bilden visar hur man börjar med en rak mast, vilken inverkan det har att lägga 5 mm till bakstycket på en A -rigg.  Över 10 mm ryggstöd orsakar segelförvrängning

66%20Mast%205mm%20on%20backstay_edited.j
65%20Mast%204%20mm%20on%20backstay_edite
MAst  5mm backstay with kicker adjusted.
63%202mm%20on%20backstay_edited.jpg
62%20%201mm%20on%20backstay_edited.jpg
61%20%20MAst%20set%20up%20straight_edite
60%20Mast%20showing%20prebend_edited.jpg
A rig with straight mast.jpg
A rig straight plus 5 on backstay.jpg
72 A rig plus 10 on backstay.jpg
73 A rig straight plus 15mm.jpg
74%20the%20slot_edited.jpg

Next Section

Weigh and check measure

bottom of page